REGULAMIN

REGULAMIN KOCHAMBRON.PL

§1.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z aplikacji Kochambron.pl. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie opłat na rzecz Fundacji lub Stowarzyszenia oraz dokonywanie płatności za nie za pomocą pośredników płatności on-line.
2. Właścicielem aplikacji jest FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, KRS 0000875957 NIP 6793210527 REGON 387903127, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, e-mail: fundacja@kochambron.pl . Współkorzystającym z aplikacji jest Stowarzyszenie Miłośników Broni Kochambroń.pl KRS 0000564280 NIP 7343532941 REGON 362052640, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, e-mail: info@kochambron.pl, tel. 570 900 560.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A
4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z aplikacji mobilnej oznacza akceptację Regulaminu.
5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1. Aplikacja – prowadzona przez Fundację w języku polskim aplikacja mobilna pod adresami:
I. https://apps.apple.com/pl/app/kochambron-pl/id1604257284?l=pl (iOS)
II. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kochambron.app (Android)
2. Fundacja – FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, KRS 0000875957 NIP 6793210527 REGON 387903127, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków;
3. c. Stowarzyszenie - STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONI KOCHAMBROŃ.PL KRS 0000564280 REGON 362052640, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków
4. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.kochambron.pl oraz wszelkie jej podstrony;
5. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony internetowej. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
6. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Strony internetowej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
8. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@kochambron.pl

§2.

Usługi i zakupy świadczone poprzez Aplikację
1. Fundacja oraz Stowarzyszenie świadczą na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Aplikacji.
2. Fundacja oraz Stowarzyszenie nie pobierają opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet Aplikacji mobilnej.
4. Poprzez Aplikację Fundacja świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
1. wyszukiwanie płatności na rzecz Fundacji,
2. Fundacja umożliwia zakup poprzez aplikację następujących obiektów: wydarzenia, gadżety.
3. dokonywanie płatności za pośrednictwem pośredników płatności online.
4. Zawarcie umowy następuje z momentem płatności za wybrane wydarzenie, gadżet.
5. Poprzez Aplikację Stowarzyszenie świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
1. wyszukiwanie płatności na rzecz Stowarzyszenia,
2. Stowarzyszenie umożliwia zakup poprzez Aplikację następujących obiektów: wpisowe i składka, składka roczna, składka 3letnia, składka dożywotnia w Stowarzyszeniu.
3. dokonywanie płatności za pośrednictwem pośredników płatności online.
4. Zawarcie umowy następuje z momentem płatności za wybrane członkostwo.
6. Po dokonaniu płatności za wybraną Usługę Klient dostanie potwierdzenie na podany adres mailowy, a także:
1. Zakup uczestnictwa w wydarzeniu – stosowna adnotacja pojawi się w szczegółach wydarzenia „Biorę udział”
2. Zakup gadżetu – gadżet zostanie spakowany i wysłany w ciągu 3 dni roboczych. Koszt wysyłki 20 zł, wysyłka następuje poprzez nadanie przesyłki za pośrednictwem Poczta Polska S.A.
3. Opłata członkostwa – stosowna adnotacja pojawi się w koncie użytkownika – członkostwo zostanie przedłużone o okres za jaki została uiszczona płatność.

§3.

Ogólne zasady korzystania z Aplikacji
1. By móc korzystać z Usług, użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
1. posiadać telefon komórkowy typu smartphone, tablet lub inne urządzenie obsługujące aplikacje mobilne;
2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Strony internetowej do działania na szkodę innych Użytkowników, Fundacji, Stowarzyszenia oraz osób trzecich.
4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Aplikacji zgodnie z jej celem;
2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4.

Zasady dokonywania płatności
1. Fundacja i Stowarzyszenie za pomocą Aplikacji, udostępniają Użytkownikom narzędzie służące do dokonywania płatności on-line.
2. By dokonać płatności za pomocą Aplikacji należy wybrać odpowiednią płatność z listy płatności udostępnionej przez Fundację i Stowarzyszenie.
3. Dokonanie płatności wymaga przejścia przez procedurę określoną w Aplikacji oraz wybranego przez Fundację lub Stowarzyszenie pośrednika płatności elektronicznych.
4. Na wskazany adres e-mail Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej płatności z wyraźną informacją dotyczącą podmiotu na rzecz, którego została dokonana płatność (Fundacja lub Stowarzyszenie).
5. Nie jest możliwe dokonanie jednej płatności na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia jednocześnie – w przypadku zainteresowania Usługami obu podmiotów Aplikacja traktuje wybrane operacje jako oddzielne transakcje.
6. Dostępne formy płatności:
1. BLIK
2. Przelew Online
3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
7. Realizacja zamówienia dla płatności kartą:
1. Płatności na rzecz Fundacji:
1. Wydarzenia – zapis następuje automatycznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
2. Gadżety - zamówienie następuje automatycznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i zostaje wysłane w ciągu 3 dni roboczych.
2. Płatności na rzecz Stowarzyszenia (wpisowe i składki członkowskie) – przedłużenie członkostwa następuje automatycznie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§5.

Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Aplikacji
1. Fundacja zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Aplikacji.
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
• działania podejmowane przez Użytkowników;
• niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Aplikacji;
• przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Aplikacji.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Aplikacji wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w telefonie oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
5. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Aplikacji osoby nieuprawnionej Fundacja podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
6. Fundacja przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Aplikacji, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
7. Fundacja ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Aplikacji, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Aplikacji. W szczególności Fundacja ma prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji.
8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Fundacji dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§6.

Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem aplikacji oraz jakości usług
1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Aplikacji lub jakości usług wynikających z zakupionych Usług w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: - fundacja@kochambron.pl w przypadku płatności za wydarzenia i gadżety. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
2. Fundacja rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Fundacja zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Strony internetowej.
4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Strony Internetowej, uwagi i informacje o działaniu Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§7.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, jak i na adres kontaktowy e-mail: fundacja@kochambron.pl (Fundacja) lub info@kochambron.pl (Stowarzyszenie).
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty zwrotu o koszty już poniesione w imieniu Klienta, tj. koszt wysyłki, opłacone bezzwrotne rezerwacje.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności pomniejszone o kwoty wymienione w punkcie 7.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8.

Prawa własności intelektualnej
1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji, Stowarzyszenia lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Strony internetowej materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody ze strony Fundacji i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Fundacji.
3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Aplikacji.
4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych jak Aplikacja, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Fundacją, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§9.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem czynności prawnych w Aplikacji, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Fundację lub Stowarzyszenie umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Fundacją lub Stowarzyszeniem, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022 roku.


[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat Adres pocztowy

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług:

Nazwa usługi Cena

Razem
Data zawarcia umowy
Imię i nazwisko
Adres konsumenta (-ów)
Data i podpis
Mastercard Visa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Działając zgodnie z art. 13 ust. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy:
Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Aplikacji Kochambron.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2
[DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Administrator – FUNDACJA KOCHAMBRON.PL, Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków, NIP: 679-321-05-27, REGON: 387903127; STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW BRONI KOCHAMBROŃ.PL Trybuny Ludów 20, 30-660 Kraków NIP: 7343532941 REGON: 362052640
Serwis – Aplikacja Kochambron.pl oraz wszelkie jej podstrony,
Strony – Administrator i Użytkownik,
Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

§3
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4
[UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]

W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5
[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6
[POLITYKA COOKIES]

Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
b. „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,
c. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
d. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
e. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
f. „integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.
Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§7
[LOGI]

Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do
naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
b. czas nadejścia zapytania,
c. czas wysłania odpowiedzi,
d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
g. informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8
[KONTAKT]

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: fundacja@kochambron.pl - Fundacja; info@kochambron.pl - Stowarzyszenie.